Taal- en leesvaardigheid

Taal blijft op onze school een zeer belangrijk speerpunt. In ons dagelijks onderwijs loopt dit als een rode draad door de dag heen. Zo komen er verschillende advocaten van advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek op bezoek die voorlezen of met de kinderen samen lezen.

“Met Woorden in de Weer”, “Zien is snappen”, “Modellen”, “Rekentaal”: allemaal didaktieken die tijdens het dagelijks onderwijs worden toegepast. De plannen voor de komende periode van 2015-2019 liggen vastgelegd in het Taalbeleidsplan: implementeren van “Blits”, de mondelinge taalvaardigheid, het implementeren van de nieuwe taalmethode “Taalactief” en “Zien is Snappen”. 

Als uw kind problemen heeft met bijvoorbeeld rekenen, probeert de leerkracht in de groep extra hulp te geven. De leerkracht geeft extra hulp en instructie tijdens het zelfstandig werken. Bij onvoldoende vooruitgang in de groep wordt de hulp van het zorgteam ingeschakeld. Het zorgteam bestaat uit de interne begeleider en de zorg leerkracht. Er wordt een handelingsplan voor de leerling gemaakt door de leerkracht en de interne begeleider. Soms is de problematiek zo ernstig dat we het kind in het zorgbreedte-overleg bespreken. Aan dit overleg nemen deel: de interne begeleider, de leerkracht, de directeur, de ouderkind-adviseur, de schoolverpleegkundige en de leerplichtambtenaar. Indien nodig wordt de hulp van een advies- of begeleidingscentrum ingeschakeld. U als ouder wordt hiervan altijd op de hoogte gebracht. Indien nodig overleggen wij met de ouders om het kind een extra jaar in de kleuterbouw te geven, of de leerling een leerjaar over te laten doen. De uiteindelijke beslissing wordt in goed overleg genomen door de ouders/verzorgers en de school. Bij gedragsproblemen wordt in overleg met de ouders gezocht naar de juiste aanpak.

Wij hebben voor Brede School de Springplank een ondersteuningsprofiel opgesteld, zodat we binnen de wijk Bos en Lommer met een wijkgericht aanbod kunnen komen. In deze ondersteuningsprofielen staat beschreven wat wij kunnen bieden aan kinderen met speciale behoeften. Het beleidsstuk hierover ligt ter inzage bij de directeur.

Het kan voorkomen dat een kind spraak- of taalproblemen heeft. Dit kan gevolgen hebben voor de leerprestaties. De kinderen worden bij ons op school onderzocht, maar niet behandeld. Onze logopediste geeft de leerkracht van uw kind advies over de beste aanpak. Eventueel wordt uw kind verwezen naar de logopediepraktijk voor een afspraak.